REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące zwroty, należy przez nie rozumieć:
1. indecoszafynamiare.pl: serwis należący do Indeco Wybrzeże  z siedzibą przy ul. Raduńska 23D, 81-057 Gdynia, zwany także „Serwisem”;
2. Regulamin: niniejszy regulamin serwisu internetowego;
3. Serwis:
a) serwis internetowy prowadzony pod adresem internetowym https://www.indecoszafynamiare.pl przez Indeco Wybrzeże służący promocji, prezentacji i reklamie towarów oferowanych przez Indeco, Indeco Wybrzeże, importerów i tradycyjne sklepy z branży meblarskiej,
b) udostępniane Klientom i innym podmiotom widżety o różnej zawartości,
c) emitowane kreacje reklamowe o różnej zawartości, pod warunkiem że pochodzą z serwerów należących do indecoszafynamiare.pl, w szczególności reklamy graficzne, reklamy adwords oraz reklamy w programie partnerskim;
4. Usługi: świadczone dla Użytkowników przez indecoszafynamiare.pl w ramach Serwisu usługi polegające na umożliwieniu wyszukiwania produktów na podstawie publicznie dostępnych danych lub dostarczanych przez Klientów katalogów i cenników oraz polegające na możliwości utworzenia konta użytkownika, dostępie do Forum Serwisu oraz Newslettera, jak też zamieszczania treści w Serwisie;
5. Użytkownik: użytkownik Internetu korzystający z Serwisu;
6. Klient: producenci, importerzy oraz sklepy z branży meblarskiej i jej pokrewnych zamieszczające w Serwisie informacje o oferowanych produktach za ich zgodą i uregulowane umową zawartą z Serwisem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników oraz Klientów z Serwisu oraz warunki świadczenia przez indecoszafynamiare.pl na rzecz Użytkowników i Klientów Usług.
2. indecoszafynamiare.pl zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w dodatkowych regulaminach i umowach.
3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową. Warunkiem korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie działającego konta poczty elektronicznej.
4. Warunkiem korzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java.
5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. W razie braku ich akceptacji nie istnieje możliwość korzystania z Serwisu jak też wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do indecoszafynamiare.pl.
7. Nabycie statusu Użytkownika Serwisu następuje jedynie w razie zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności oraz braku wykluczenia przez Administratora indecoszafynamiare.pl. Producenci, importerzy oraz sklepy prezentujące swoją ofertę handlową w serwisie indecoszafynamiare.pl zawierają umowę o współpracy, regulującą kompleksowo zasady użytkowania Serwisu indecoszafynamiare.pl oraz świadczenia usług na rzecz Serwisu.
8. Serwis nie jest sklepem, a jedynie witryną wyszukującą produkty na podstawie publicznie dostępnych danych lub dostarczanych przez Klientów katalogów i cenników.
9. Serwis dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania oferty Klientów, jednak z uwagi na ogromną ilość danych nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Klienta od którego oferta pochodzi i w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z obsługą. Użytkownik korzystając z Serwisu w taki sposób że przechodzi z Serwisu na stronę Klienta musi skonfrontować prezentowane przez Serwis dane, w szczególności dotyczące cen produktów prezentowanych w Serwisie, informacji na temat cech produktów prezentowanych w Serwisie, błędnej identyfikacji towarów sprzedawanych w sklepach, których oferty prezentowane są w Serwisie oraz nieprawidłowe przypisania fotografii i wszelkich materiałów audiowizualnych poprzez sprawdzenie ich na stronie docelowej sklepu. W przypadku różnicy w danych, dane na stronie docelowej sklepu są jedynymi danymi, które wiążą się z prezentowaną ofertą sklepu.
10. Serwis nie odpowiada:
a) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z towarem i transakcją sprzedaży,
b) za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów sporządzonych przez Klientów.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, ogólnych zasad korzystania z sieci Internet oraz celów utworzenia Serwisu, a w szczególności z poszanowaniem praw osób trzecich oraz praw i interesów podmiotu prowadzącego Serwis.
2. Użytkownik nie ma prawa:
a) korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza,
b) korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową,
c) korzystać z Serwisu z wykorzystywaniem programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu,
d) reprodukować, kopiować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie,
e) umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.
3. W przypadku łamania Regulaminu Serwis zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia. W takiej sytuacji Użytkownik ma prawo złożyć niezwłocznie reklamację na adres siedziby Serwisu za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@indecowybrzeze.pl Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Serwis, chyba że termin ten zostanie przedłużony o maksymalnie 90 dni z uwagi na wyjątkowe okoliczności, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.

IV. ZASADY ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI W SERWISIE

1. Serwis uniemożliwi dostęp do danych zamieszczonych przez Użytkowników na forum Serwisu lub danych w innych częściach Serwisu – w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać treści sprzecznych z prawem lub takich, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Serwis jest zabronione, jak też treści będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania wypowiedzi bez powiadomienia o tym użytkownika, w szczególności jeśli otrzyma wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze treści lub związanej z nimi działalności. W szczególności dotyczyć to będzie takich treści, które:
a) naruszają przepisy prawa lub dobre obyczaje, jak też nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
b) propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną,
c) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne,
d) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych,
e) są nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzają świadomie w błąd,
f) zawierają odnośniki do serwisów analogicznych do niniejszego Serwisu bądź odnośniki do materiałów zabronionych przez Regulamin.
4. Serwis zastrzega sobie również prawo do:
a) usunięcia treści, bez powiadomienia Użytkownika, które nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie,
b) usunięcia wszystkich treści Użytkownika, bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli tylko część tych treści jest niezgodna z niniejszym Regulaminem,
c) rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia usługi polegającej na możliwości przesyłania lub zamieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści.
5. Użytkownik nie może zamieszczać wypowiedzi w postaci komentarzy do produktu sugerujących, że ich autorami są różne, postronne osoby. Zapis ten ma zastosowanie w szczególności w sytuacji, gdy wypowiedzi pochodzą z tego samego adresu IP.

V. KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA, FORUM I NEWSLETTERA

1. Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta Użytkownika na stronie Serwisu po podaniu adresu e-mail, loginu i hasła. Finalizacja rejestracji następuje poprzez przejście pod adres www zawarty w wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika.
2. Usunięcie swojego adresu e-mail z bazy indecoszafynamiare.pl następuje poprzez wysłanie e-maila z informacją na adres poczta@indecowybrzeze.pl.
3. Użytkownik ma prawo korzystać z Forum Serwisu.
4. Wycofanie zgody oznacza usunięcie rejestracji i następuje poprzez wysłanie e-maila z informacją na adres poczta@indecowybrzeze.pl
5. Użytkownik ma prawo korzystać z Newslettera Serwisu. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail podany na stronach Serwisu, po jego aktywacji odbywającej się zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wysłanej wiadomości na podany adres e-mail.
6. Użytkownik, aktywując Konto Użytkownika lub podając adres e-mail przy rejestracji na Forum, w Serwisie albo przy aktywacji Newslettera, może otrzymywać informację marketingową i handlową na podany adres e-mail po uprzednim wyrażeniu na to zgody.
7. Użytkownik może usunąć swój adres e-mail z bazy Newslettera klikając w link zamieszczony w wysyłanym Newsletterze.

VI. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie – z dniem 12.12.2014
2. Regulamin może podlegać zmianom. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 7 dniach od udostępnienia treści zmian w Serwisie.
3. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika skutkować będzie brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu zastrzeżonych dla jego Użytkowników, w szczególności korzystania z Forum oraz otrzymywania Newslettera.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
2. Informacje odnośnie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii znajdują się w zapisach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie i są częścią Regulaminu.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia odrębnych regulaminów, o których mowa w Regulaminie oraz – w pozostałym zakresie – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
3. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres poczta@indecowybrzeze.pl
6. Prawa autorskie do Serwisu jako całości oraz do wszystkich elementów Serwisu z osobna podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.).
Naruszenie autorskich praw osobistych i/lub majątkowych do Serwisu jako całości bądź do któregokolwiek z elementów Serwisu skutkować będzie odpowiedzialnością na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
W szczególności właściciel Serwisu – Indeco Wybrzeże  – będzie mógł żądać od osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe właściciela Serwisu:
a) zaniechania naruszania;
b) usunięcia skutków naruszenia;
c) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez Indeco Wybrzeże  zgody na korzystanie z utworu;
d) wydania uzyskanych korzyści.
Niezależnie od powyższego, właścicielowi Serwisu – Indeco Wybrzeże – będzie przysługiwało prawo obciążenia osoby, która naruszyła prawa autorskie Indeco Wybrzeże , karą umowną w wysokości 500.000 zł.
Indeco Wybrzeże  zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) INDECO WYBRZEŻE udziela Państwu następujących informacji o usłudze pomiaru stałej zabudowy:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pomiaru stałej zabudowy.
2. Przedsiębiorcą świadczącym usługę jest , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INDECO WYBRZEŻE Wybrzeże , posiadający NIP 588-000-27-77 oraz REGON 191728868, zarejestrowany w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres głównego miejsca wykonywania działalności to Gdynia (81-057) ul. Raduńska 23D.
3. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z INDECO WYBRZEŻE pod numerami telefonów +48 507 285 285 lub + 48 504 054 299 oraz kontaktu elektronicznego przy użyciu formularza pod adresem poczty elektronicznej poczta@indecowybrzeze.pl
4. Usługa pomiaru jest bezpłatna.
5. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy wykonania usługi pomiaru stałej zabudowy.
Klient ma prawo odstąpić od umowy, której przedmiotem jest usługa pomiaru stałej zabudowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient winien poinformować INDECO WYBRZEŻE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres INDECO WYBRZEŻE , ul. Raduńska 23D, 81-057 Gdynia lub pocztą elektroniczną na adres poczta@indecowybrzeze.pl Klient może skorzystać z zamieszczonego na stronie internetowej www.indecoszafynamiare.pl wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi pomiaru stałej zabudowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Klient ma prawo, w razie nieuznania jakiegokolwiek z jego roszczeń przez INDECO WYBRZEŻE, do skorzystania z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gdyni oraz innych podmiotów świadczących pomoc prawną na rzecz konsumentów.

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) INDECO WYBRZEŻE udziela Państwu następujących informacji o usłudze wykonania stałej zabudowy:

1. Przedmiotem umowy jest usługa wykonania stałej zabudowy.
2. Przedsiębiorcą świadczącym usługę jest Tomasz Skowroński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INDECO WYBRZEŻE , posiadający NIP 588-000-27-77 oraz REGON 191728868, zarejestrowany w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres głównego miejsca wykonywania działalności to Gdynia (81-057) ul. Raduńska 23D.
3. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z INDECO WYBRZEŻE pod numerami telefonów +48 58 507 285 285 lub + 48 504 054 299 oraz kontaktu elektronicznego pod adresem poczty elektronicznej poczta@indecowybrzeze.pl
4. Na cenę stałej zabudowy składa się cena elementów wnętrza i cena drzwi przesuwnych. Cena dostawy oraz montażu zawarta jest w cenie elementów wnętrza i cenie drzwi przesuwnych. Cena stałej zabudowy podana na stronie internetowej www.indecoszafynamiare.pl jest ceną szacunkową i może ulec zmianie w zależności od warunków technicznych miejsca montażu zabudowy.
5. Cena płatna jest w następujący sposób:
a) zaliczka w wysokości od 30% do 50% ceny płatna jest w terminie 3 dni od podpisania umowy, przy czym datą zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym INDECO WYBRZEŻE,
b) dopłata do zaliczki do 90% ceny płatna jest w terminie do 4 dni przed wykonaniem usługi montażu, przy czym datą zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym INDECO WYBRZEŻE,
c) 10% ceny płatne jest po zakończeniu montażu w formie gotówkowej do rąk osoby wykonującej usługę montażu za pokwitowaniem, przy jednoczesnym spisaniu protokołu odbioru i przekazaniu faktury.
6. Montaż odbywać się będzie w godzinach od 8 do 14 lub od 15 do 22. W indywidualnych przypadkach, a w szczególności przy większych zamówieniach, montaż może odbywać się w godzinach od 8 do 22 lub może trwać dłużej niż jeden dzień. Stała zabudowa wykonywana jest przy uwzględnieniu możliwości technicznych miejsca jej montażu przy zastosowaniu wszelkich dostępnych urządzeń i maszyn.
7. INDECO WYBRZEŻE ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
INDECO WYBRZEŻE udziela dwuletniej gwarancji na produkt oraz pięcioletniej gwarancji na systemy jezdne produkcji INDECO. W ramach gwarancji Klient uprawniony jest żadania usunięcia wady elementu stałej zabudowy lub jego montażu-a jeżeli usunięcie wady elementu lub jego montażu okaże się nie możliwe do żadania wymiany wadliwego elementu
Reklamacje przyjmowane są pod adresem: Gdynia (81-057) ul. Raduńska 23D oraz pod adresem: poczta@indecowybrzeze.pl Dla rozstrzygnięcia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego może być konieczne skorzystanie z usług rzeczoznawcy. W razie zasadności roszczenia reklamacyjnego Klienta koszty ekspertyzy pokrywa INDECO WYBRZEŻE, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Klient.
8. Przedmiotem świadczenia INDECO WYBRZEŻE jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami. Wobec powyższego, nie istnieje możliwość odstąpienia od usługi wykonania stałej zabudowy.
9. Klient ma prawo, w razie nieuznania jakiegokolwiek z jego roszczeń przez INDECO WYBRZEŻE, do skorzystania z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gdyni oraz innych podmiotów świadczących pomoc prawną na rzecz konsumentów.