POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystając z niektórych funkcjonalności Serwisu podczas składania zamówienia Użytkownik oraz Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów (dalej jako: Administrator) jest Indeco Wybrzeże z siedzibą przy ul. Raduńska 23D, 81-057 Gdynia.
3. Użytkownik oraz Klient korzystając z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i udostępnianie.
4. Administrator gromadzi dane ze względu na ich niezbędność do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przewidywanymi odbiorcami są wyłącznie pracownicy Indeco Wybrzeże lub osoby świadczące usługi na rzecz Indeco Wybrzeże, w zakresie związanym z działalnością Serwisu.
5. Administrator nie przekazuje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych poza wyjątkami przewidzianymi prawem.
6. Użytkownikowi i Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności:
a) prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia,
b) prawo dobrowolności podania danych osobowych.
7. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

II. POLITYKA COOKIES

Serwis wykorzystuje ciasteczka – pliki tekstowe, służące do identyfikacji Użytkownika w celu dalszej personalizacji przekazu Serwisu. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

III. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO FORMULARZY KONTAKTOWYCH

1. Niniejszym informujemy, że w związku z chęcią skorzystania z panelu kontaktowego na stronie internetowej https://www.indecoszafynamiare.pl przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdą Państwo poniżej.
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indeco Wybrzeże przy ul. Raduńska 23D, 81-057 Gdynia, NIP: 588-000-27-77
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie za pośrednictwem panelu służącego do kontaktu na stronie https://www.indecoszafynamiare.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach handlowych i promocyjnych, na co poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez cele handlowe i promocyjne należy rozumieć przesyłania treści handlowych i promocyjnych na Pana/Pani adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Korzystając z formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
4. W związku ze skorzystaniem z panelu kontaktowego przetwarzać będziemy następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być operator pocztowy, oraz firmy informatyczne.
6. Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz kontaktował się Pan/Pani się z nami.
8. Dostęp do danych osobowych, przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie oraz w celach handlowych i promocyjnych, będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Dane osobowe zawarte w dokumentacji papierowej przechowywane są w zamykanych szafach, które znajdują się w zamykanych pomieszczeniach, natomiast dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane są na zabezpieczonych hasłem komputerach.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przypadków, w których administrator ma prawo odmówić usunięcia danych (art. 17 ust. 3 RODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i promocyjnych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu może wiązać się brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO.

IV. GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.